Zásady ochrany osobních údajů


E-shop Sidney Ross na webu https://www.sidneyross.cz společnost ID SPA Global s.r.o. 042 40 618 se sídlem Washingtonova 1624/5, Praha 1, 110 00 zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem za účelem splnění a dodatečného potvrzení obchodních podmínek, zpracování elektronických objednávek a zásilek a nezbytnou komunikaci po dobu stanovenou zákonem.

Obecná ustanovení

1. Správcem osobních údajů je v souladu s GDPR (dále jen "nařízení") společnost SPA Global sro, společnost ID 042 40 618, se sídlem Washingtonova 1624/5, Praha 1, 110 00 (dále jen "správce") ); 

2. Kontaktní údaje Správce jsou: e-mail: privacy@spaglobal.cz, tel .: +420 774 004 847; 

3. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Zdroj osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje získané se souhlasem zákazníka a shromážděné prostřednictvím smlouvy o nákupu a plnění elektronické objednávky vytvořené v e-shopu https://www.sidneyross.cz ; 

2. Správce zpracovává pouze identifikační a kontaktní údaje Zákazníka, které jsou nezbytné pro splnění kupní smlouvy; 

3. Správce zpracovává osobní údaje pro přepravní a účetní účely a pro nezbytnou komunikaci mezi smluvními stranami po dobu požadovanou zákonem. Osobní údaje nebudou zveřejněny a nebudou předány do jiných zemí.

Účel zpracování údajů

Správce zpracovává osobní údaje zákazníka pro následující účely:

1. Registrace na webových stránkách https://www.sidneyross.cz v souladu s kapitolou 4 oddílem 2 GDPR;

2. za splnění elektronické objednávky vytvořené zákazníkem (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Dodržovat zákony a předpisy vyplývající ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem;

4. Osobní údaje jsou nezbytné pro splnění kupní smlouvy. Smlouvu nelze uzavřít bez osobních údajů.

Doba ukládání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a Zákazníkem a po dobu 3 let po uzavření smluvního vztahu;

2. Správce je povinen vymazat všechny osobní údaje po uplynutí doby potřebné pro uchovávání osobních údajů.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí strany zpracovávající osobní údaje zákazníka jsou subdodavateli správce. Služby těchto subdodavatelů jsou nezbytné pro úspěšné splnění smlouvy o nákupu a zpracování elektronické objednávky mezi Správcem a Zákazníkem.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu); 
  • Přepravní společnost (Česká pošta / PPL); 
  • Google Analytics (analýza webových stránek); 

Práva zákazníka

V souladu s nařízením má zákazník nárok na:

1. právo na přístup k osobním údajům;

2. právo na opravu osobních údajů;

3. Právo na výmaz osobních údajů;

4. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

5. právo na přenositelnost údajů;

6. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo e-mailem zaslaným na adresu: privacy@spaglobal.cz;

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě podezření na porušení nařízení.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijme veškerá technická a organizační opatření nezbytná k ochraně osobních údajů;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení prostorů pro ukládání dat, zejména zajištění přístupu k počítači pomocí hesla, používání antivirového softwaru a provádění pravidelné údržby počítačů. 

Závěrečná ustanovení

1. Zadáním elektronické objednávky na webových stránkách https://www.sidneyross.cz  Zákazník potvrzuje, že je informován o všech podmínkách ochrany osobních údajů, a v plném rozsahu je přijímá;

2. Zákazník přijímá tato pravidla zaškrtnutím políčka ve formuláři nákupu objednávky;

3. Správce může tato pravidla kdykoli aktualizovat. Nová aktualizovaná verze musí být zveřejněna na jeho webových stránkách.

These Rules come into effect on 28th May 2018

Data Protection Officer, SPA Global s.r.o. | Sidney Ross | privacy@spaglobal.cz